[website] r1314 - html/trunk

bdubbs at higgs.linuxfromscratch.org bdubbs at higgs.linuxfromscratch.org
Sun Jun 28 10:05:12 PDT 2015


Author: bdubbs
Date: Sun Jun 28 10:05:12 2015
New Revision: 1314

Log:
Update an LFS mirror address

Modified:
  html/trunk/mirrors.html

Modified: html/trunk/mirrors.html
==============================================================================
--- html/trunk/mirrors.html	Wed Apr 29 10:18:51 2015	(r1313)
+++ html/trunk/mirrors.html	Sun Jun 28 10:05:12 2015	(r1314)
@@ -33,7 +33,7 @@
     <li><a href="http://lfs.pilgrims.ru/">Moscow, Russia [100 Mbps]</a></li>
     <li><a href="http://lfs.solciel.com/">Paris, France [100 Mbps]</a></li>
     <li><a href="http://lfs.nwps.ws/">Roubaix, France [200 Mbps]</a></li>
-    <li><a href="http://lfs.iinf.org/">St. Zagora, Bulgaria [2.5 Mbps]</a></li>
+    <li><a href="http://lfs.brahman.tk/">St. Zagora, Bulgaria [2.5 Mbps]</a></li>
     <li><a href="http://www.at.linuxfromscratch.org/">Vienna Univ. of Technology, Austria [64 Mbps]</a></li>
 <!--    <li><a href="http://lfs.pagefault.net/">Amsterdam, The Netherlands [100 Mbps]</a></li>-->
 <!--    <li><a href="http://lfs.lineo.be/">Antwerp, Belgium [512 Kbps]</a></li> -->


More information about the website mailing list